Yerleşkeler

Temel Değerler

Evrensellik
Bilginin evrensel olduğuna inanarak, yeni nitelikli bilgiler üretmek, mevcut bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve beceriye dönüşmesini sağlamak suretiyle insanlık için faydaya dönüştürmek.

Yenilikçilik
Bilgiyi ve gelişen teknolojileri yakından takip ederek, eğitim programları vasıtasıyla öğrencilerimizin mesleki becerilerine yansıtmak, öğrencilerin, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamak. 

Öğrenci ve Öğrenme Merkezli Olmak
Öğrencilerimizde odaklanmak ve öğrenme ihtiyacı ortaya çıkarmak ve gerekli ortamı sağlamak suretiyle, öğrencilerimizin öğrenme konusunda daha istekli olmalarını teşvik etmek.

Katılımcılık
Öğrencilerimizin ilgi ve eğilimlerini dikkate alarak; ülkenin, toplumun ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim vermek.

Bilgiden Öteye Geçmek
Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiyi hizmete ve mesleki beceriye dönüştürmelerini sağlamak ve bilgiyi sürekli geliştirmek.

Sürekli Gelişme
Üniversitemizin genel yönetiminde, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde daha ileriye gitmek için sürekli çaba ve arayış içerisinde olmak.

Kalite
Eğitim ve kurumsal yönetim iş süreçleri ile güçlü kurumsal kültürün sağlamış olduğu kurumsal hafızayı kalite standartlarına uygun bir şekilde yürüterek güvence altına almak.

Toplumsal Sorumluluk
Öğrencilerimize, mezun olduklarında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacak şekilde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak şekilde eğitim, uygulama ve sosyal sorumluluk fırsatı sunmak.

Duyarlılık
Öğrencilerimize mesleklerin icrasında, doğa, tarih, etik ve kültürel değerler ile dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.

Sürdürebilirlik

Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.